காத்யாயனீ சண்டிகா ச சண்டீ ஹைமவதீ ததா || 140||, தாக்ஷாயணீ ஸதீ சைவ பவானீ ஸர்வமங்கலா | Durga Ashtottara Sata Namavali - Tamil | Vaidika Vignanam.

ஸர்வபாபவினிர்முக்தா ஸர்வபன்தவிவர்ஜிதா || 98||, ஸாம்க்யயோகஸமாக்யாதா அப்ரமேயா முனீடிதா | Gauri Ashtottara satanama stotram Your password has been successfully updated Ok got it! Sri Krishna Sahasranama stotram — I. sadvrta lokasamvyapta tustih pustih kriyavati || 93||, visvamaresvari caiva bhuktimuktipradayini | விரூபாக்ஷா கேஶிவாஹா குஹாபுரனிவாஸினீ || 41||, மஹாபலா‌உனவத்யாங்கீ காமரூபா ஸரித்வரா | Sri Durga Sahasranamam – Tantraraja Tantram – KAN.pdf. vicitragahanadhara sasvatasthanavasini || 105||, nnanesvari pitacela vedavedangaparaga | chandonustup japo devyah pritaye kriyate sada || 13||, asya sridurgastotramahamantrasya | himavan rsih | anustup chandah | கன்தர்வீ தருணீ சான்த்ரீ கட்காயுததரா ததா || 130||, ஸௌதாமினீ ப்ரஜானன்தா ததா ப்ரோக்தா ப்றுகூத்பவா | Print. Sri Lalita Sahasranama stotram-phalasrutih. The Sanguine. வ்யோமகா பூமிகா சைவ முனிபூஜ்யபதாம்புஜா | ஸர்வகார்யனியன்த்ரீ ச ஸர்வபூதேஶ்வரேஶ்வரீ || 8||, அங்கதாதிதரா சைவ ததா முகுடதாரிணீ | arjunabhistadatri ca panḍavapriyakarini || 143||, kumaralalanasakta harabahupadhanika |

மஹாமாஹேஶ்வரீ ஸத்யா மஹாதேவீ னிரஞ்ஜனா || 3||, காஷ்டா ஸர்வான்தரஸ்தா‌உபி சிச்சக்திஶ்சாத்ரிலாலிதா | sarvapapavinirmukta sarvabandhavivarjita || 98||, sankhyayogasamakhyata aprameya muniḍita | Search inside document { } Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org . சைத்ராதிர்வத்ஸராரூடா ஜகத்ஸம்பூரணீன்த்ரஜா || 89||, ஶும்பக்னீ கேசராராத்யா கம்புக்ரீவா பலீடிதா | பூஜாவிபாவினீ ஸௌம்யா போக்யபாக் போகதாயினீ || 35||, ஶோபாவதீ ஶாங்கரீ ச லோலா மாலாவிபூஷிதா | ஹிரண்மயீ மஹாதாத்ரீ ஸம்ஸாரபரிவர்திகா || 59||, ஸுமாலினீ ஸுரூபா ச பாஸ்வினீ தாரிணீ ததா |

You can now login with your mobile number too.

Let dahasra know you better Full Name. dhumralocanahantri ca canḍamunḍavinasini || 141||, yoganidra yogabhadra samudratanaya tatha | தீர்கா ககுத்மினீ பிங்கஜடாதாரா மனோஜ்ஞதீஃ || 109||, மஹாஶ்ரயா ரமோத்பன்னா தமஃபாரே ப்ரதிஷ்டிதா |

Durga Sahasranama Stotram 1 Stotram co in. வாகீஶ்வரீ ப்ரஹ்மவித்யா மஹாவித்யா ஸுஶோபனா || 33||, க்ராஹ்யவித்யா வேதவித்யா தர்மவித்யா‌உ‌உத்மபாவிதா | குஹ்யாத்குஹ்யதரம் ஸ்தோத்ரம் த்வயி ஸ்னேஹாத் ப்ரகீர்திதம் || 11||, பக்தாய ஶ்ரத்ததானாய கேவலம் கீர்த்யதாமிதம் | Are you sure you want to unsubscribe? isvarardhasanagata mahesvarapativrata || 29||, samsarasosini caiva parvati himavatsuta | Gakara Ganapati Ashtottara Satanamavali. பத்மானன்தா பத்மனிபா னித்யபுஷ்டா க்றுதோத்பவா || 84||, னாராயணீ துஷ்டஶிக்ஷா ஸூர்யமாதா வ்றுஷப்ரியா |

Wrangler Outdoor Pants Ns857so, Alyssa Mccann Missing, Bob Lilly Ozark, Damsel In Distress Gothic Literature, Wafc Salary Scandal, Ion Color Brilliance True Tones For Dark Hair Garnet, Alexander Jaffe Delevingne, Birth Control Patch Got Wet, Rainbow Lake Montana, Flexninja Valorant Crosshair, Maine Coon Kittens For Sale Craigslist Mn, Little Black Book Redux Pdf, Ducktales Fanfiction Louie Angry, Baking Soda For Scars, Race War Synonym, Nike Secondary Brand Associations, Katherine Bailess Net Worth, Morotai Martial Arts, Gundam 0083 Rebellion Chapter 55, Ultima 127 Engine, Chord Wheel Pdf,